STEAM LAB

STEAM LAB kartondan, fanerada we beýleki materiallardan öz taslamalaryny ýasamagy öwrenmek isleýän okuwçylar üçin döredilen kursdyr. Okuw hepdede bir gezek, şenbe günleri bolup, irden hem, günortan hem hödürlenýär. Bu dürli smenalarda okaýan okuwçylara sapaklara gatnaşmaga mümkinçilik berýär.

Üýtgeşik we aýratyn taslamalary döretmek üçin çagalar gerekli detallary kesmek üçin “Laserbox” lazer enjamyny ulanmagy, hasaplamalar we çyzgylar üçin kompýuter programmalaryny, önümlerini, gurnama gurallaryny, boýaglary, galamlary we beýleki materiallary ulanmagy öwrenerler . Bir aýlyk bahasy - 600 manat.

Sapaklaryň dowamynda çagalar öz taslamalary döretmek bilen meşgullanarlar we şol bir wagtyň özünde mehanika, fizika we beýleki STEAM dersleriniň esaslaryny öwrenerler. Her aýyň ahyrynda talyplar öz eli bilen döreden önümlerini prezentasiýa edýärler. Bu okuw çagalara döredijilik we inženerçilik ukyplaryny ösdürmäge, şeýle hem bir toparda işlemäge we dürli meseleleri çözmegi öwrenmäge mümkinçilik berýär.

“STEAM LAB” kursy çagalara öz eli bilen bir zat döretmäge ajaýyp mümkinçilik döredýär, bu biziň döwrümizde seýrek zat, çagalar internetde we sosial ulgamlarda has köp wagt geçirýärler. Şol bir wagtyň özünde senetleriň döredilmegi döredijiligi we el hereketlendirijiligini ösdürýär we kompýuter programmalaryny we LaserBox lazer maşynyny ulanmak programmirleme we inženerçilik ukyplarynyň ösmegine goşant goşýar.

Mundan başga-da, STEAM LAB kursy iki jynsdaky çagalar üçin elýeterli we özüne çekiji. Taslamalaryny döretmek prosesinde gyzlar we oglanlar döredijiligini ösdürip we deň derejede döredijilik işine gatnaşyp bilerler. Şeýle hem, senetçilik döretmek ozal tehnologiýa we mehanika bilen gyzyklanmaýan çagalar üçin gyzykly bolup biler.

Şeýlelik bilen, STEAM LAB kursy çagalar üçin döredijilik we inženerçilik ukyplaryny ösdürmek, özbaşdak bir zat döretmek we gyzlaryň tehniki ylymlar bilen gyzyklanmaýan stereotiplerini ýeňip geçmek üçin ajaýyp mümkinçilikdir.