< Kurslarymyz >

 • 4-6 ýaşynda
 • 7-8 ýaşynda
 • 9-12 ýaşynda
mTiny - şahsy okatmak

4+

ýaşy

8

sapak

1

sagat

1200

bahasy

SliderImg

Kursyň beýany

mTiny çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny öwretmek üçin döredilen programma üpjünçiligi we robot elementleriniň toplumy. mTiny robot okuw programmasy 4-7 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenendir we olara robot dünýäsine syýahatyny başlamaga mümkinçilik berýär.

mTiny çagalara çylşyrymly matematiki formulalary ýa-da tehniki adalgalary ulanman programma we robot dünýäsine çümmäge mümkinçilik berýän özboluşly okuw usulyýetini üpjün edýär. Iň ýaş okuwçylar üçinem ýönekeý we düşnükli.

mTiny toplumynda özboluşly robotlar we oýunlar döretmek üçin zerur zatlar bar. Oňa mTiny roboty, kartoçkalar, programmirleme bloklary we gyzykly we döredijilik taslamalaryny döretmek üçin goşmaça elementler girýär.

mTiny robot öwreniş programmasy, çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny öwrenmäge kömek edýän gyzykly we el işlerinden ybaratdyr. Çäreler, çagalar beýleki okuwçylar bilen oýnamak we olar bilen aragatnaşyk saklamak arkaly öwrenip biler ýaly düzüldi.

mTiny ene-atalara we mugallymlara çagalarynyň ösüşini we ösüşini yzarlamak ukyby bilen okuw prosesine doly gözegçilik edýär. mTiny robot okuw programmasy çagalar üçin täze gözýetimleri açýar, gyzykly we gyzykly görnüşde täze bilimleri ösdürmäge we ele almaga mümkinçilik berýär.
Curiosity
Ingenuity
Opportunity
Perseverance

7+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kurslaryň beýany

1. Curiosity: Programmirlemegiň esaslary.
Maksat: Çagalary programmirlemegiň esaslary bilen oýun we gyzykly görnüşde tanyşdyrmak, logiki pikirlenmäni, algoritmiki başarnyklary we döredijiligi ösdürmek.
Düzgünler:
· Kompýuter bilen umumy tanyşlyk: Kompýuteriň esasy elementlerini öwrenmek, onuň bilen işlemegiň düzgünleri we ýönekeý programmalar.
· Scratch Jr: Interaktiw hekaýalary, oýunlary we animasiýalary döretmäge mümkinçilik berýän wizual programmirleme gurşawy.
· Pictomir: Logika meselelerini we oýunlary çözmek arkaly programmirlemegiň esaslaryny özleşdirmäge kömek edýän bilim gurşawy.
· mTiny Robot: Çagalara ilkinji robotlaryny döretmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýän aňsat öwrenilýän robot toplumy.
· Bilim oýunlary: logika, programmirlemek, ýat, tankydy pikirlenmek, emosional akyl, köpçüligiň öňünde çykyş etmek, wagt dolandyryşy we başgalar üçin.

2. Opportunity: Robototehnikanyň esaslary.
Maksat: “Opportunity: Programmirlemegiň esaslary” kursynda alnan programmirleme endiklerini ösdürmek, robotlaryň esaslary bilen tanyşmak, logiki pikirlenmäni, algoritmiki başarnyklary we döredijiligi ösdürmek.
Düzgünler:
· mBlock 5: Scratch 3 esasly robot programma üpjünçiligi.
· Codey Rocky Roboty: Çagalara ilkinji robotlaryny döretmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýän aňsat öwrenilýän robot toplumy.
· Bilim oýunlary: logika, programmirlemek, ýat, tankydy pikirlenmek, emosional akyl, köpçüligiň öňünde çykyş etmek, wagt dolandyryşy we başgalar üçin.

“Codey Rocky” çagalara programmirlemegiň we robototehnikanyň esaslaryny öwretmek üçin döredilen robot gurluşyk toplumydyr. “Codey Rocky” 7 ýaşdan 8 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenendir we programmirleme we robot öndürmek endiklerini ösdürmäge mümkinçilik berýär.
Codey Rocky çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny gyzykly we täsirli öwrenmäge mümkinçilik berýän bilim usulyýetini hödürleýär. Oýun arkaly öwrenmek düşünjesine esaslanýar we çagalara öz robotlaryny we programmalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.
Çagalara diňe bir robot programmirlemäge däl, eýsem öz oýunlaryny we amaly programmalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.
Bu okuw programmasy, çagalara kodlaşdyrmagy we robotlary öwrenmäge kömek edýän gyzykly we el işlerinden ybaratdyr. Çäreler çagalaryň oýnamak we beýleki okuwçylar bilen gatnaşygy arkaly öwrenip bilmekleri üçin döredildi.
Codey Rocky mugallymlara we ene-atalara okuw prosesine doly gözegçilik edýär, çagalarynyň ösüşini we üstünliklerini yzarlamaga mümkinçilik berýär. “Codey Rocky” robot öwreniş programmasy çagalar üçin täze mümkinçilikleri açýar we programmirleme we robot öndürmek endiklerini ösdürmäge mümkinçilik berýär.

3. Perseverance: datçikler bilen tanyşlyk.
Maksat: "Opportunity: Robototehnikanyň esaslary" kursynda alnan programmirleme we robot öndürmek endiklerini ösdürmek.
Düzgünler:
· mBlock 5: Scratch 3 esasly robot programma üpjünçiligi.
· Codey Rocky Robot: Çagalara ilkinji robotlaryny döretmäge we dolandyrmaga mümkinçilik berýän aňsat öwrenilýän robot toplumy.
· “Codey Rocky” -da ulanylýan ähli datçikleri öwrenmek: 6 okly giroskop, infragyzyl emitter, infragyzyl kabul ediji, ýagtylyk datçigi, ses datçigi, LED matrisa, RGB LED görkezijisi, goşa DC hereketlendirijileri, gürleýjiler.
Bu kursda çagalar:
· Dürli datçikler bilen işlemegi öwreniň
· Her datçigiň işleýiş ýörelgelerini öwreniň
· Sensorlary dolandyrmak üçin programmalar ýazyň
· Başarýan robotlary dörederler:
Ýagtylyga reaksiýa:
Aralygy ölçäň:
Obýektiň yzy:
Päsgelçiliklerden gaça duruň:
Daşky gurşaw bilen täsir ediň:
Buýruklary ýerine ýetiriň:
• Toparlaýyn işlemek endiklerini ösdürer:
• Logiki pikirlenmäni ösdürer:
• Algoritmiki endikleri ösdürer:
• Dizaýn ukyplaryny ösdürer:
• Döredijilik ukyplaryny ösdürer.

4. Ingenuity: Konstruirleme esaslary
Maksat: Öňki kurslarda öwrenilen programmirleme we robototehnika endiklerini ösdürmek/
Düzgünler:
• mBlock 5: Scratch 3 esasly robot programma üpjünçiligi.
• Robot toplumy mBot:

• Roboty gurmagyň esaslary:
Mehanika
Elektronika
Programmirlemek

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär

Robo Science
Robo Technology
Robo Engineering
Robo Art +8

9+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kurslaryň beýany

 • 9-12 ýaşly çagalar üçin "Robo Science" kursy, mBot we mBlock5 ulanyp, 1,5 sagatlyk 19 sapagy öz içine alýar.

  Bu öz içine alýar:
  • Robototehnika bilen tanyşlyk: Taryh, robotlar bilen konstruktorlaryň arasyndaky tapawut, elektron datçikler, robotlaryň üç kanuny.
  • mBot bilen tanyşlyk: Bölekler, esasy model ýygnamak, telefon arkaly programmirlemek we gözegçilik.
  • mBlock 5-de programmirlemegiň esaslary: Interfeýs, spraýtler, skriptler, programma üpjünçiligi.
  • Motorlar: Maksady, görnüşleri, Me 130 DC Motor, dişli gutular.
  • Şassi: görnüşleri, goşmaça Makeblock bölekleri, mehanizm ýygnamak.
  • Jübi robotynyň aýratynlyklary: Dwigateller baradaky bilimleri birleşdirmek, mehanizmleri ýygnamak.
  • Mehaniki ýaýlymlar: Dwigatelleriň mowzugyny gaýtalamak, ýygnamak mehanizmleri.
  • 'Hereket' bloklary: mBot hereketlerini barlamak, programmirlemek.
  • Ultrasonik datçik: Me Ultrasonik datçigiň ulanylyşy we işleýşi.
  • Ultrasonik datçigi we Me Line yzarlaýjysyny ulanmak: Datchikler bilen işlemegi dowam etdiriň.
  • Çyzykly datçik Me Line yzarlaýjy: Çyzyk boýunça programmirleme hereketi.
  • Dürli datçikler bilen işlemek: Me Micro Switch, Me Light Sensor, Me Sound Sensor, Me PIR Motion Sensor, RGB LED, Me 7 - segment displeýi.
  • Me LED Matrix: Matrisa bilen işlemek, animasiýa.
  • Üýtgeýjiler we aýlawlar: Üýtgeýjileri döretmek, ulanmak we gözegçilik etmek.
  • Awtomatiki düzgünleşdirmek.
  • Jemleýji synag.

  Okuwyň netijeleri: robotlaryň esaslaryna düşünmek, mBot we mBlock 5 bilen işlemek ukyby, programmirleme endikleri, datçikleri we olaryň ulanylyşy, robotlary ulanmak arkaly meseläni çözmek.

  “Robo Science” kursyny üstünlikli tamamlandan soň, talyplar okuwlaryny goşmaça ýedi kursda dowam etdirmäge mümkinçilik alýarlar: Robo Technology, Robo Engineering, Robo Art, Robo Math, Ultimate, Neuron we Robo Lab ”. Bu kurslaryň her biri, robot we programmirleme baradaky bilimleriňizi çuňlaşdyryp, has çylşyrymly meseleler we taslamalar hödürleýär. Robotlaryň we olar üçin programmalaryň çylşyrymlylyk derejesi, her bir kurs bilen ýokarlanýar we iş ýüzünde täze başarnyklary berkitmäge we giňeltmäge mümkinçilik berýär.

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär