< Kurslarymyz >

  • 4-7 ýaşynda
  • 8-9 ýaşynda
  • 10-12 ýaşynda
  • 12-14 ýaşynda
  • 14+ ýaşynda
mTiny

4+

ýaşy

8

sapak

1

sagat

800

bahasy

SliderImg

Kursyň beýany

mTiny çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny öwretmek üçin döredilen programma üpjünçiligi we robot elementleriniň toplumy. mTiny robot okuw programmasy 4-7 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenendir we olara robot dünýäsine syýahatyny başlamaga mümkinçilik berýär.

mTiny çagalara çylşyrymly matematiki formulalary ýa-da tehniki adalgalary ulanman programma we robot dünýäsine çümmäge mümkinçilik berýän özboluşly okuw usulyýetini üpjün edýär. Iň ýaş okuwçylar üçinem ýönekeý we düşnükli.

mTiny toplumynda özboluşly robotlar we oýunlar döretmek üçin zerur zatlar bar. Oňa mTiny roboty, kartoçkalar, programmirleme bloklary we gyzykly we döredijilik taslamalaryny döretmek üçin goşmaça elementler girýär.

mTiny robot öwreniş programmasy, çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny öwrenmäge kömek edýän gyzykly we el işlerinden ybaratdyr. Çäreler, çagalar beýleki okuwçylar bilen oýnamak we olar bilen aragatnaşyk saklamak arkaly öwrenip biler ýaly düzüldi.

mTiny ene-atalara we mugallymlara çagalarynyň ösüşini we ösüşini yzarlamak ukyby bilen okuw prosesine doly gözegçilik edýär. mTiny robot okuw programmasy çagalar üçin täze gözýetimleri açýar, gyzykly we gyzykly görnüşde täze bilimleri ösdürmäge we ele almaga mümkinçilik berýär.
Codey Rockey I
Codey Rockey II
Scratch (goşmaça)

8+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kurslaryň beýany

Codey Rocky, çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny öwretmek üçin döredilen robot elementleriniň we programma üpjünçiliginiň toplumydyr. “Codey Rocky” 8 ýaşdan 9 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenendir we programmirlemekde we robot öndürmekde başarnyklaryny we başarnyklaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Codey Rocky çagalara programmirlemegiň we robotlaryň esaslaryny gyzykly we täsirli öwrenmäge mümkinçilik berýän okuw usulyýetini hödürleýär. Oýun arkaly öwrenmek düşünjesine esaslanýar we çagalara öz robotlaryny we programmalaryny döretmäge mümkinçilik berýär.

“Codey Rocky ” toplumynda robot we täsin taslamalary döretmek üçin köp sanly goşmaça element bar. Çagalara diňe bir robot programmirlemäge däl, eýsem öz oýunlaryny we amaly programmalaryny döretmäge hem mümkinçilik berýär.

“Codey Rocky Robot Learning” programmasy, çagalara kodlaşdyrmagy we robotlary öwrenmäge kömek edýän gyzykly we el işlerinden ybaratdyr. Çäreler, çagalar beýleki talyplar bilen oýnamak we pikir alyşmak arkaly öwrenip biler ýaly döredildi.

Codey Rocky mugallymlara we ene-atalara okuw prosesine doly gözegçilik edýär, çagalarynyň ösüşini we ösüşini yzarlamaga mümkinçilik berýär. “Codey Rocky Robot Learning” bilim programmasy çagalar üçin täze mümkinçilikleri açýar we programmirlemekde we robot öndürmekde başarnyklaryny we başarnyklaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär

mBot I
mBot II
mBot III
Scratch (goşmaça)

10+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kurslaryň beýany

mBot 10-12 ýaş aralygyndaky çagalara gyzykly we el-ele çäreleri arkaly robot we programmirlemegiň esaslaryny öwrenmäge mümkinçilik berýän özboluşly bilim programmasydyr. Bu maksatnama, çagalara täze başarnyklary we başarnyklary kem-kemden özleşdirmäge mümkinçilik berýän "ýönekeýden çylşyrymly" ýörelgesinde işlenip düzüldi.

Programmanyň esasy elementi, çagalaryň özleri ýygnaýan we programma düzýän mBot robotydyr. Elementler toplumyna robot we täsin taslamalary döretmek üçin köp goşmaça elementler girýär. Mundan başga-da, mBot robot okuw programmasy diňe bir programmirlemäni däl, eýsem gurluşygy hem öz içine alýar.

mBot çagalara ýörite öwretmek üçin döredilen petikli dilde programmirlemegi öwrenmäge mümkinçilik berýär. Roboty dolandyrmak we dürli meseleleri çözmek üçin programmalar döredip bilerler. Şeýle hem, çagalar öz oýunlaryny we amaly programmalaryny döredip bilerler.

Mundan başga-da, mBot robot öwreniş programmasy çagalara robot gurmagy we gurmagy öwrenmäge kömek etmek üçin birnäçe gyzykly we el işlerini öz içine alýar. Çäreler, çagalar beýleki talyplar bilen oýnamak we pikir alyşmak arkaly öwrenip biler ýaly döredildi.

MBot robot öwreniş programmasy çagalara döredijilikli pikirlenmegi, logiki pikirlenmegi, meseläni çözmek we toparlaýyn işlemek endiklerini ösdürmäge kömek edýär. Şeýle hem ylym we tehnologiýa bolan gyzyklanmany ösdürmäge kömek edýär. Ene-atalar we mugallymlar, mBot okuw programmasynda çagalarynyň ösüşini we ösüşini yzarlap bilerler, okuw netijelerine baha bermäge we çagalara ösüşinde goldaw bermäge mümkinçilik berer.

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär

mBot Neo
mBot Ranger
Neuron
Jadyly ýurt

12+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kurslaryň beýany

“MBot Neo”, “mBot Ranger”, “Neuron” we “Jadyly ýurt” robototehnikany öwrenmek programmalary, robot we programmirlemek boýunça esasy bilimleri bolan 12-14 ýaş aralygyndaky çagalar üçin ýörite döredildi. Okuw maksatnamasy çagalara bilimlerini we başarnyklaryny kem-kemden çuňlaşdyrmaga mümkinçilik berýän "ýönekeýden çylşyrymly" ýörelgesine esaslanýar.

Maşyn görnüşinde ýasalan mBot Neo we mBot Ranger, programmirleme bilen dolandyrylýan dürli buýruklary hereket edip, öwrüp we ýerine ýetirip bilýär. Çagalar okuw wagtynda alan bilimlerini ulanyp, öz programmalaryny döredip bilerler. Robotlarda reňk tanamak, infragyzyl kabul ediji we beýlekiler ýaly goşmaça aýratynlyklar bar, bu olara has köp işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.

“Neuron” çagalara ses ulgamlary, yşyklar, hereketlendirijiler we başgalar ýaly dürli enjamlary gurmaga mümkinçilik berýän 8 elektron modulyň programmirläp bolýan toplumydyr. GUI bilen çagalar öz programmalaryny döredip we enjamlaryna gözegçilik edip bilerler.

“Jadyly ýurt” çagalar üçin programmirläp bolýan toplum bolup, size gala, jaý, telewizor we başgalar ýaly interaktiw modelleri döretmäge mümkinçilik berýär. “Jadyly ýurt” grafiki programmirleme interfeýsine eýe bolup, okuw prosesini amatly we ýönekeý edýär.

Bu robotlaryň hemmesi çagalara diňe bir programma düzmegi öwrenmäge däl-de, eýsem tehniki başarnyklaryny we hyýallaryny ösdürmäge hem kömek edýär. mBot Neo, mBot Ranger, Neuron we “Jadyly ýurt” robot sapaklary robotlary has ösen derejede öwrenmegi dowam etdirmek isleýänler üçin ajaýyp saýlawdyr.

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär

Mehanika
Ultimate 2.0
Python (kurs işlenilýär)

14+

ýaşy

19

sapak

90

minut

2000

bahasy

SliderImg

Kursyň beýany

Ultimate 2.0 robot okuw programmasy, 14 ýaşdan 16 ýaşa çenli çagalar üçin robotçylyk pudagynda birneme tejribesi bar. Bu programma güýçli we köpugurly Ultimate 2.0 Robotyny ulanyp, programmirleme we gurluşyk barada çuňňur öwrenmegi hödürleýär.

Okuwçylar roboty nädip programmirlemelidigini, akylly enjamlary döretmek üçin datçikleri we beýleki I / O enjamlaryny nähili ulanmalydygyny öwrenerler. Maksatnamanyň çäginde öz taslamalaryny döredip we beýleki okuwçylar bilen bäsleşip bilerler.

“Robot Ultimate 2.0” çagalara uzakdan dolandyrmak, köp kanally datçik, reňk datçigi, giroskop we akselerometr ýaly döredijiligini açmaga mümkinçilik berýän köp aýratynlyklara eýedir. Bu funksiýalaryň kömegi bilen robot çylşyrymly meseleleri çözmäge we dürli manipulýasiýalary ýerine ýetirmäge ukyplydyr.

Ultimate 2.0 robot okuw programmasy çagalara döredijiligini açmaga, logiki pikirlenmäni ösdürmäge we çylşyrymly meseleleri çözmegiň usullaryny öwrenmäge kömek eder. Bu maksatnama gatnaşmak, gündelik durmuşda-da, geljekdäki hünär işlerinde-de peýdaly boljak zerur endikleri ele almaga mümkinçilik berer.

Okuw üstünlikli tamamlanandan soň döwlet tarapyndan tassyklanan şahadatnamasy berilýär