"Imdatbot" Çagalar robototehnika bilim merkeziniň hil syýasaty

Strategiki maksatlara ýetmek üçin gural hökmünde ISO 9001: 2015 laýyklykda Hil dolandyryş ulgamynyň merkeziniň ähli işgärleri tarapyndan durmuşa geçirilmegi we hyzmat edilmegi maksat edinilýär.

   

"Imdatbot" bilim merkeziniň esasy maksady, okuw prosesini yzygiderli gowulandyrmak we müşderiniň isleglerine laýyklykda ýokary hilli okatmak arkaly okuwçylaryň isleglerini kanagatlandyrmakdyr.


Biziň strategiýamyz: Ösüş, kämilleşdiriş we bilim prosesinde düýpli üýtgeşmeler, mugallymlary höweslendirmek, täze ugurlary girizmek ugrunda uzak möhletleýin hereket meýilnamalaryny döretmek.


Hil syýasaty ImdatBot bilim merkeziniň ähli ugurlaryny we aşakdaky maksatlary öz içine alýar:


· Bilim maksatnamalarynyň mazmunyny gowulandyrmak we okuwy birleşdirmek arkaly merkeziň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak.

· Wepalylyk programmasyny işläp düzmek we durmuşa geçirmek arkaly bar bolan okuwçylary saklamak bilen has täze çekmek;

· Işgärleriň höwesini we kärini ýokarlandyrmak, şeýle hem kompaniýanyň işine doly gatnaşmak;

· Bilim infrastrukturasyny ösdürmek, emläk toplumyny döwrebaplaşdyrmak, bilim üçin amatly şert döretmek.


        Baş müdir we "ImdatBot" bilim merkezi taslamanyň ýolbaşçysy tarapyndan görkezilen "Imdat Electronika" HJ-iň ýokary ýolbaşçylygy, hil dolandyryş ulgamynyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin çeşmeler bilen üpjün edilýän hyzmatlaryň hiline jogapkärçilik çekýär we  Kompaniýanyň ähli işgärleri tarapyndan hil ugrundaky Syýasaty we Maksatlary durmuşa geçirmegi öz üstüne alýar.