"LaserBox lazer maşynyny ulanyp fanerden senet döretmek" master-klassy

Sapaklarymyz çagalaryň döredijilik ukyplaryny we häzirki zaman tehnologiýalary bilen tanyşlygy ösdürmäge gönükdirilendir. Master-klassda çagalar “LaserBox” lazer maşynynyň nähili işleýändigini we faneradan kesiljek taslama döretmek üçin kompýuter programmasyny nähili ulanmalydygyny öwrenerler.

Tejribeli mugallymlarymyz çagalara diňe gurallar we materiallar bilen işlemegi öwretmek bilen çäklenmän, senetçiligiň mümkin boldugyça täsirli we ygtybarly bolmagy üçin peýdaly maslahatlary bererler.

Master-klassy[ iki ýaş topary bar: 7 ýaşdan 10 ýaşa çenli  we 11 ýaşdan 14 ýaşa çenli çagalar üçin. Her ýaş topary üçin sapaklar gyzyklanmalaryna we başarnyklaryna görä guralar.

Master-klass gutarandan soň, çagalar öz eli bilen döredip biljek el işlerini özleri bilen alyp giderler. Bu sapagyň ajaýyp ýady we geljekki döredijilik işleri üçin goşmaça itergi bolar.
Master-klassyň bahasy 200 manat. Ýerler çäklidir, şonuň üçin öňünden ýazylmagyňyzy maslahat berýäris.

Master-klassymyza goşulyň we çagalaryňyza döredijiligini ösdürmäge we häzirki zaman tehnologiýalary bilen işlemegi öwrenmäge mümkinçilik beriň!