ÇAGALARYŇYZYŇ MYNASYP GELJEGI ÜÇIN
ÝOKARY HILLI BILIM

6 +

ÜSTÜNLIKLI IŞLERIŇ ÝYLLARY

1000 +

ÝAŞ PROGRAMMISTLER

1600 +

SAPAKLAR GEÇIRILDI

5 +

HALKARA BAYRAKLAR

30 +

KÖPÇÜLILEÝIN HABAR BERIŞ SERIŞDELERINDE NEŞIR

< ROBOTOTEHNIKA SAPAKLARYNY[ ARTYKMAÇLYKLARY >

Hyýaly, logiki we döredijilik ukyplaryny ösdürýär

Dizaýn we mehanizmleri döretmek ýörelgeleri bilen tanyşdyrýar

Kiçi motorikany we aragatnaşyk ukyplaryny ösdürýär

Çylşyrymly meseleleri nädip çözmelidigini öwrenmäge, abstrakt pikirlenmäni ösdürmäge kömek edýär

Matematika we fizikanyň kanunlary bilen tanyşdyrýar we olaryň işini hereketde görmäge mümkinçilik berýär

Syn etmegi we jemlemegi öwredýärler, çaga garaşsyzlygy, erjelligi we sabyrlylygy gazanýar

Robotlary programmirlänlerinde algoritmizasiýa we programmalary düzmegi öwredýär

Toparda işlemegi öwredýär

< BIZ BARADA FAKTLAR >

Başlangyçlar üçin robototehnika bilim merkezi

"Imdatbot" başlangyçlar üçin robototehnika bilim merkezi Türkmenistanda şular ýaly ilkinji okuw jaýydyr. Merkezimiz 2019-njy ýylda gapylaryny açdy.

Türkmenistanyň Bilim ministrliginiň ygtyýarnamasy

Merkezimiz Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan ygtyýarlandyrylan. Robototehnika kursalaryny üstünlikli tamamlan diňleýjiler döwlet tarapyndan tassyklanylan şadatnama eýe bolýarlar.

Sertifikatly mugallymlar

Mugallymlarymyz  robot toplumlaryny öndüriji "Makeblock" kompaniýasy tarapyndan sertifisirlenen.

STEAM usulyýeti

Merkezimizdäki sapaklar STEAM (science, technology, engineering, arts, mathematics) usulyýeti arkaly geçirilýär.

Doly enjamlaşdyrylan synp otaglary

Okuw otaglarymyz zerur enjamlar bilen doly enjamlaşdyrylan, her bir çaga şahsy kompýuter, esbaplar we bilim robototehnikasynda dünýä lideri "Makeblock" kompaniýasyndan robotlar we okuw gurallary bölünip berilýär.

Halkara baýraklary

Mugallymlarymyzyň ýolbaşçylygynda “MakeX Spark 2022” halkara robototehnika bäsleşigine gatnaşyp,  2 adamdan ybarat 5 topar  ilkinji gezek şular ýaly ýaryşa gatnaşandyklaryna garamazdan biziň okuwçylar belli bir üstünlik gazandylar we baýrakly orunlara eýe boldular.

Çagalaryňyz üçin geljegi uly geljek

Okuwlarymyzyň netijesinde çagalar robotlarygurmakda we programmirlemekde başarnyklara eýe bolýarlar, bu geljekde olar üçin has köp öwrenmek we iş tapmak üçin mümkinçilikler açýar.

< BIZIŇ HYZMATLARYMYZ >

< BIZIŇ MUGALLYMLARYMYZ >

Antonina Mommaýewa

Wezipesi: Uly mugallym
Bilimi: Ukrainanyň Dnepropetrowsk dag magdan instituty, magdan inžener-geolog.
Iş tejribesi: çagalar bilen 10 ýyldan gowrak işleýär.

Nargiza Jumakova

Bilimi: Türkmenistanyň Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti, dolandyryş ulgamlaryny awtomatlaşdyrmak, tehniki ugur boýunça mugallym.
Iş tejribesi: Nano we biomedikal elektronika kafedrasynyň mugallymy, 3 ýyl.

Aýsenem Gylyçmedowa

Bilimi: Aşgabatdaky 3-nji hünär mekdebi, binalaryň we desgalaryň gurluşygynyň ussady.
Iş tejribesi: "Türkmenkommuntaslama" dizaýn institutynda tehnik we inžerener, 4 ýyl çagalar bilen işleýär.

Darýa Zinkina

Bilimi: IKT hünäri boýunça döwlet diplomy.
Iş tejribesi: “Imdat Elektronika” HJ-de robototehniak we programmirleme ugurlarynda tejribelik, 2 ýyl çagalar bilen işlemek tejribesi.

Oleg Sanjiýew

Bilimi: Žodino döwlet politehniki kolleji, programmirleme kurslary, matematika we logiki pikirleniş kurslary.
Iş tejribesi: çagalara 5 ýyl 3D tapmalary öwretmek.

< SORAG - JOGAP >

Robototehnika sapaklaryna gatnaşmak üçin iň pes we iň ýokary ýaş kategoriýasy haýsy?

Robototehnika okuw maksatnamasyna gatnaşmak üçin iň pes ýaş belli bir programma baglylykda üýtgäp biler,  adatça 4 ýaşyndan okuwy başlap bolýar. Iň ýokary ýaş hem üýtgäp biler,  adatça 14 ýaşa çenli diňleýjiler gatnaýarlar.
Umuman alanyňda, roboty gurnamak boýunça okuw maksatnamalarynyň ýaş çäkleri, ösüş derejesini we tehniki düşünjelere düşünmegi göz öňünde tutup, belli bir ýaşdaky okuwçylar üçin iň gowy okuw tejribesini üpjün etmek üçin kesgitlenýär.

Çagalar okuwy gutarandan soň haýsy başarnyklary we bilimleri alarlar?

Robototehnika kurslaryny tamamlandan soň, çagalar geljekki kärleri we şahsy ösüşleri üçin peýdaly bolup biljek köp hünär we bilim alarlar.
Ýönekeý we çylşyrymly blok esasly programmalary döretmäge we üýtgetmäge mümkinçilik berýän Scratch programmirlemek dilinde işlemegi öwrenerler. Şeýle hem, degişli platformalary ulanyp, robotlary programmalaşdyryp bilerler, bu bolsa hakyky dünýäde amaly çözgütleri döretmek üçin tehnologiýanyň nähili ulanyljakdygyna düşünmäge kömek eder.
Çagalar logiki pikirlenmesini hem ösdürýärler, algoritmiki çemeleşmäni ulanyp meseleleri derňemegi we çözmegi öwrenýärler. Taslamalary bilelikde ösdürip, bilim we tejribe paýlaşyp, topar bolup işläp bilerler.
Mundan başga-da, robototehnika kurslary çagalara döredijilik pikirlenmesini we hyýalyny ösdürmäge kömek edýär, bu bolsa döredijiligini ösdürmäge kömek edip biler. Şeýle hem, matematikanyň esasy düşünjelerini we elektromehanikanyň başlangyçlaryny  öwrenerler, bu olara robotlaryň we beýleki tehnologiki enjamlaryň işleýşine has gowy düşünmäge kömek eder.

Sapaklar näçe gezek geçirilýär we sapaklaryň meýilnamasy nähili?

Sapaklar hepdede üç gezek hersi 1,5 sagat dowam edýär we jemi 18 sapakdan ybarat. 19-njy sapakda okuwçylaryň bilimlerini we başarnyklaryny barlamak we okuwdaky üstünliklerine baha bermek üçin jemleýji synag geçirilýär.
Sapaklar irden, günortandan soň, şeýle hem agşam geçirilip bilner,  häzirki meýilnama barada administrasiýadan maglumat alyp bilersiňiz.

Adatça bir topara näçe çaga gatnaşýar?

Düzgün bolşy ýaly, 5-10 çaga bir topara gatnaşýar.
Bu toparyň ululygy, adatça mugallyma her bir okuwçy bilen aýratyn işlemäge, soraglaryna jogap bermäge we degişli goldaw bermäge mümkinçilik berýär. Şol bir wagtyň özünde kiçi toparda işlemek çagalara biri-biri bilen netijeli hyzmatdaşlyga, bilim we tejribe paýlaşmaga kömek edýär.
Käbir  okuw kurslarymyzda, her toparda bellenelen mukdardan az çaga gatnaşmagy höz öňünde tutulan. 

Kurslaryň bahasy näçe we arzanladyşlar barmy?

mTiny robotly kursdan başga (800 manat) bir kursyň bahasy 2000 manat.
Arzanladyşlar barada aýdanymyzda, täze talyplar, şeýle hem dostlary ýa-da garyndaşlary bilen kurslara ýazylýanlar üçin aýratyn arzanladyşlary hödürleýäris.
Arzanladyşlar we ýörite teklipler barada has giňişleýin maglumat üçin administrasiýa ýüz tutmagy ýa-da web saýtymyzdaky "Aksiýalar" bölümini barlamagy maslahat berýäris.

Kursa ýazylmak üçin okuwçynyň programmirlemek boýunça tejribesi bolmalymy?

Ýok, robototehnika kurslary, adatça, bu ugurda öňünden tejribe ýa-da programmirleme bilimini talap etmeýär. Başlangyç derejeli kurslar okuwçylary robot we programmirleme esaslary bilen tanyşdyrmak üçin döredildi.
Okuwyň dowamynda talyplar robot bilen baglanyşykly esasy düşünjeleri we terminleri öwrenerler, şeýle hem robotlary programmirlemekde amaly endikleri alarlar. Okuwyň başlangyç etaplary, adatça, hatda esasy kompýuter endiklerinde-de tälim berýär.

Kursda haýsy programmirleme dilleri bar?

Robototehnika kurslary esasy programmirleme dili hökmünde Scratch ulanýar. Scratch, çagalara programmirlemegi öwretmekde ulanylýan programmirleme dilidir. Täze programmistlere oýun, animasiýa we beýleki interaktiw taslamalary döretmäge mümkinçilik berýän ýönekeý we içgin interfeýsi üpjün edýär.
Scratch kurslarda esasy programmirleme dili bolsa-da, beýleki programmirleme dilleriniň kursyň has ösen derejelerinde hem bolmagy mümkin. Şeýle-de bolsa, bu belli bir derse we okuwçylaryň okuw meýilnamasyndaky ösüş derejesine baglydyr.

Synp materiallary berilýärmi ýa-da çagalar öz kompýuterini ýa-da noutbukyny getirmelimi?

Sapaklara gatnaşmak üçin okuwçylaryň öz kompýuterleri ýa-da noutbuklary getirmekleri hökman däl, sebäbi sapaklar üçin zerur enjamlar we materiallar merkezimiz tarapyndan üpjün ediler.

Merkeziňiz ygtyýarlandyrylan bilim edarasymy?

Hawa, bilim merkezimiz ygtyýarlandyrylan bilim edarasy we degişli ygtyýarnamasy bar. Ygtyýarnama Türkmenistanyň Bilim ministrligi tarapyndan berilýär we çagalar üçin robot we programmirleme kurslaryny geçirmek üçin ähli zerur rugsatlary we hukuklary kesgitleýär.
Çagalara robot we programmirleme öwretmekde öz kärimizi we başarnygymyzy tassyklaýan şahadatnamalarymyz we ygtyýarnamalarymyz bilen buýsanýarys. Merkezimiz diňe ýokary hilli bilim bermäge we sapak wagtynda okuwçylar üçin howpsuz we amatly şert döretmäge çalyşýar.

Kursa mugt gatnaşyp bolarmy ýa-da mugt sapagy alyp bolarmy?

Hawa, biz mugt açyk sapagyna gatnaşmaga mümkinçilik berýäris. Merkezimiz wagtal-wagtal hemmeler üçin mugt sapaklar geçirýär, bu ýerde kurs programmasy, mugallymlar we okuw usullary bilen tanyşyp bilersiňiz.
Açyk sapaklar barada bilmek we olara ýazylmak üçin sosial media akkauntalrymyzy yzarlamaly ýa-da web saýtymyza girip ýüz tutmaly. Jikme-jiklikleri anyklamak üçin administrasiýa ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.
Açyk sapaklarymyza gatnaşanyňyzdan soň, onuň hiline baha berjekdigiňize we öwrenmegi dowam etdirmek isleýändigiňize ynanýarys.

Kursda haýsy okuw materiallary we usullary ulanylýar?

Kursumyzda "Makeblock" kompaniýasy tarapyndan berlen okuw esbaplaryny we okuw materiallaryny ulanýarys. “Makeblock” çagalar we ýaş ulular üçin ýörite döredilen bilim robot enjamlary toplumynda dünýäde öňdebaryjydyr. Okuwçylarymyza robot we programmirlemek üçin iň döwrebap we täsirli okuw usullary bilen üpjün etmek üçin "Makeblock" materiallaryny ulanýarys.
“Makeblock” sapaklarynda ädimme-ädim görkezmeler, wideo sapaklary, meseleler we dürli derejeli kynçylyklar üçin nusga programmalary bar. Okuwçylara robot we Scratch esasly programmirlemekde esasy düşünjeleri we başarnyklary çalt we aňsatlyk bilen özleşdirmäge kömek edýär.
Mundan başga-da, mugallymlarymyz okuwy her bir okuwçynyň isleglerine laýyklaşdyrmak we iň oňat okuw tejribesini üpjün etmek üçin goşmaça materiallary we usullary ulanýarlar.

Giňişleýin maglumat almak ýa-da kursa ýazylmak üçin size nähili ýüz tutup bilerin?

Has giňişleýin maglumat almak we okuwa ýazylmak üçin merkezimiz bilen habarlaşmak üçin birnäçe usuly ulanyp bilersiňiz:
- 414-252 ýa-da 414-233 telefon arkaly.
- Saýtymyzdaky formany dolduraňyzdan soň, jikme-jiklikleri anyklamak üçin administrasiýamyz size ýüz tutar.
- Sosial ulgamlar ýa-da messenjer arkaly habar iberiň.
Robototehnika kursuny saýlamakda we guramakda size kömek etmekden hoşal bolarys.

MUGT AÇYK SAPAGYMYZA ÝAZYLYŇ

Anketany dolduryň we amatly wagt
tapmak üçin menejerimiz size jaň eder