"ImdatBot RoboCamp" robototehnika lageri

Çagalaryňyzy robot dünýäsi bilen tanşyp we ilkinji taslamalaryny döredip biljek "ImdatBot RoboCamp" robototehnika lagerine çagyrýarys! Iki hepdelik sapakda “Scratch” blok programmirleme dili, “Codey Rockey” we “mBot” robotlary bilen tanyşarlar we “LaserBox” lazer enjamyny ulanyp öz taslamalaryny dörederler.

Lagerde, ukyplaryna garamazdan ähli çagalar üçin elýeterli bilimiň güýmenje bölegine has köp üns berdik. Çagalar okuw prosesinden lezzet almak üçin sapaklar oýun görnüşinde geçirilýär.

Lager maksatnamasynda çagalar gazanan ähli bilimlerini we başarnyklaryny ulanyp boljak robot ýaryşlary hem bar. Bäsleşigiň ýeňijileri lagere gatnaşmagyň ýatdan çykmajak sowgady we medallaryny alarlar.

Lager  9:00-dan 13:00-a çenli dowam edýär, çagalar 10 ýaşa çenli we 10 ýaşdan uly iki ýaş topara bölnýärler . Sapaklar 45 minutlyk böleklere bölünýär, her bir sapak çagalaryň ýadamazlygy üçin dürli mugallymlar tarapyndan öwredilýär. Güýçlerini güýçlendirmekleri üçin gyzgyn çaý bilen günortanlyk naharyny hödürleýäris.

"ImdatBot RoboCamp" robototehnika lagerine gatnaşmagyň bahasy 1200 manat.
Kanikullary çaganyňyzyň peýdasy bilen geçirmek mümkinçiligini elden gidirmäň!