Gizlinlik syýasaty

Gizlinlik syýasaty

Iň soňky täzelenen: 2023-nji ýylyň 2-nji maýy

Bu Gizlinlik syýasaty, Hyzmatdan peýdalananyňyzda maglumatlaryňyzy ýygnamak, ulanmak we aýan etmek üçin alyp barýan syýasatlarymyzy we proseduralarymyzy beýan edýär we gizlinlik hukuklaryňyz we kanunyň sizi goramagy barada size maglumat berýär.

Hyzmatlary üpjün etmek we gowulandyrmak üçin şahsy maglumatlaryňyzy ulanýarys. Hyzmaty ulanmak bilen, şu Gizlinlik Policyörelgelerine laýyklykda maglumatlary ýygnamaga we ulanmaga razylyk berýärsiňiz. Bu Gizlinlik syýasaty Mugt Gizlinlik Syýasaty dörediji ulanyp döredildi.

Düşündiriş we kesgitlemeler

Düşündiriş

Birinji harp bilen ýazylan sözleriň aşakdaky şertlere görä belli bir manysy bar. Aşakdaky kesgitlemeler ýekelikde ýa-da köplükde ulanylsa-da birmeňzeş many alar.

Kesgitlemeler

Şu Gizlinlik syýasatynyň maksatlary üçin:

 • Hasap hyzmatymyza ýa-da onuň böleklerine girmek üçin döredilen özboluşly hasaby aňladýar.

 • Şahamça "gözegçilik" direktorlaryň ýa-da beýleki dolandyryş edaralarynyň saýlawynda ses bermäge hukugy bolan paýnamalaryň, esasy bähbitleriň ýa-da beýleki gymmatly kagyzlaryň 50% ýa-da ondan köp bölegine eýeçilik etmegi aňladýan, gözegçilik edýän ýa-da başga bir tarap bilen umumy gözegçilik astyndaky guramany aňladýar.

 • Kompaniýa (şu Ylalaşykda "Kompaniýa", "Biz", "Biziň" diýilýär) "Imdat Electronics" paýdarlar jemgyýetine degişlidir, ul. A. Niýazowa, 147, g. Aşgabat, Türkmenistan.

 • Çeňňekler – bular kompýuteriňize, ykjam enjamyňyza ýa-da başga bir enjamyňyza web sahypasy tarapyndan ýerleşdirilen we beýleki maksatlar bilen bir hatarda şol web sahypasynda gözleg taryhyňyzyň jikme-jikliklerini öz içine alýan kiçijik faýllardyr.

 • Tarap – Türkmenistana degişlidir.

 • Enjam – Kompýuter, jübi telefony ýa-da sanly planşet ýaly Hyzmatlara girip bilýän islendik enjamdyr.

 • Şahsy maglumatlar – kesgitlenen ýa-da kesgitlenýän tebigy adama degişli islendik maglumat.

 • Hyzmat web sahypasyny aňladýar.

 • Hyzmat üpjün ediji kompaniýanyň adyndan maglumatlary işleýän islendik tebigy ýa-da kanuny adamy aňladýar. Bu, Hyzmatyň berilmegini aňsatlaşdyrmak, Hyzmatyň Kompaniýanyň adyndan üpjün etmek, Hyzmat bilen baglanyşykly hyzmatlary ýerine ýetirmek ýa-da Hyzmatyň ýagdaýyny seljermek üçin Kompaniýa üçin üçünji tarap kompaniýalaryna ýa-da şahslara degişlidir. ulanylýar.

 • Ulanyş maglumatlary Hyzmatyň ulanylmagy ýa-da Hyzmat infrastrukturasynyň özi (mysal üçin, sahypa girmegiň dowamlylygy) arkaly awtomatiki usulda toplanan maglumatlary aňladýar.

 • Web sahypasy bar bolan Imdatbot robot merkezini aňladýar https://imdatbot.edu.tm

 • Siz Hyzmatlara girýän ýa-da ulanýan şahsyýeti, ýa-da adyndan Hyzmatlara girýän ýa-da ulanýan kompaniýany ýa-da beýleki ýuridik şahslary aňladýar.

Şahsy maglumatlaryňyzy ýygnamak we ulanmak

Ýygnalan maglumatlaryň görnüşleri

Şahsy maglumatlar

Hyzmatymyzy ulananymyzda, siz bilen habarlaşmak ýa-da tanamak üçin ulanyp boljak käbir şahsy maglumatlary sorap bileris. Şahsy maglumatlar öz içine alyp biler, ýöne munuň bilen çäklenmeýär:

 • Email adres

 • Ady we familiýasy

 • Telefon belgisi

 • Hyzmatdan peýdalanmak barada maglumat

Hyzmatdan peýdalanmak barada maglumat

Hyzmatdan peýdalanmak baradaky maglumatlar, hyzmaty ulananyňyzda awtomatiki usulda ýygnalýar.

Hyzmatdan peýdalanmak maglumatlary enjamyň IP adresi (mysal üçin, IP adresi), brauzer görnüşi, brauzer wersiýasy, girýän hyzmatymyzyň sahypalary, giren wagtyňyz we senesi, bu sahypalarda sarp edilen wagt, özboluşly maglumatlary öz içine alyp biler. enjam belgileri we beýleki anyklaýyş maglumatlary.

Jübi enjamy arkaly Hyzmatlara gireniňizde, ykjam enjamyň görnüşi, özboluşly kesgitleýjisi, ykjam enjamyňyzyň IP adresi, ykjam enjamyň operasiýa ulgamy, ykjam brauzer görnüşi ýaly käbir maglumatlary awtomatiki ýygnap bileris. üýtgeşik enjam kesgitleýjileri we beýleki anyklaýyş maglumatlary.

Şeýle hem, brauzeriňiz her gezek Hyzmatymyza baranyňyzda ýa-da Hyzmatyňyza ykjam enjam arkaly gireniňizde iberýän maglumatlary ýygnap bileris.

Gözleg tehnologiýalary we faýllary cookie

Hyzmatymyzyň işini yzarlamak we käbir maglumatlary saklamak üçin gutapjyklary we şuňa meňzeş yzarlaýyş tehnologiýalaryny ulanýarys. Maglumat ýygnamak we yzarlamak we hyzmatymyzy gowulandyrmak we seljermek üçin maýaklary, bellikleri we skriptleri ulanýarys. Ulanylan tehnologiýalar öz içine alyp biler:

 • Kukiler ýa-da brauzer cookie. Cookie - enjamyňyza ýerleşdirilen kiçijik faýl. Brauzeriňizi ähli gutapjyklardan ýüz öwürmek ýa-da gutapjyk iberilende size görkezmek üçin sazlap bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, gutapjyklary kabul etmeýän bolsaňyz, hyzmatymyzyň käbir bölekleri size elýeterli bolmazlygy mümkin. Brauzeriňizi gutapjyklardan ýüz öwürmek üçin düzmedik bolsaňyz, hyzmatymyz cookie ulanyp biler.
 • Web maýaklary. Hyzmatymyzyň we e-poçtaňyzyň käbir böleklerinde web maýaklary diýlip atlandyrylýan kiçi elektron faýllary bolup biler. (aýdyň clear gifs, piksel bellikleri we ýeke piksel clear gifs hem diýilýär), Kompaniýa, meselem, bu sahypalara giren ýa-da e-poçta açan ulanyjylary, şeýle hem beýleki degişli statistikalary sanamaga mümkinçilik berýär (mysal üçin, belli bir bölümiň meşhurlygyny ýazga almak we ulgamyň we serweriň bitewiligini barlamak).

Cookie "hemişelik" bolup biler ýa-da "sessiýa" faýllary. Нemişelik cookie internetden çykanyňyzda kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzda galyň, sessiýa wagtynda cookie web brauzeri ýapylansoň derrew pozulýar. Сookie sahypasyndaky gutapjyklar barada has giňişleýin öwreniň Free Privacy Policy.

Aşakdaky maksatlar üçin sessiýany we dowamly cookie ulanýarys:

 • Gerekli / möhüm faýllar cookie

  Görnüşi: cookie sessiýa faýllary

  Dolandyryjy: Biz

  Maksady: Bu gutapjyklar, web sahypasy arkaly elýeterli hyzmatlary hödürlemek üçin zerurdyr, we käbir aýratynlyklaryny ulanmagy başarmak. Ulanyjylary tassyklamaga we ulanyjy hasaplarynyň galp ulanylmagynyň öňüni almaga kömek edýär. Bu gutapjyklar bolmasa, haýyş eden hyzmatlaryňyz üpjün edilip bilinmez we bu hyzmatlary size hödürlemek üçin diňe şu gutapjyklary ulanýarys.

 • cookie ylalaşyk faýllary / cookie faýl habarnamalary

  Görnüşi: dowamly faýllar cookie

  Dolandyryjy: Biz

  Maksady: Bu gutapjyklar çookie ulanyjylaryň web sahypasyndaky faýllaryň ulanylmagyny kabul edendiklerini kesgitleýär.

 • Funksiýa faýllary cookie

  Görnüşi: Dowamly faýllar cookie

  Dolandyryjy: Biz

  Maksady: Bu gutapjyklar, web sahypasyny ulananyňyzda giriş maglumatlaryňyzy ýa-da islenýän diliňizi ýada salmak ýaly kararlaryňyzy ýada salmaga mümkinçilik berýär. Bu çookie gutapjyklaryň maksady, has şahsylaşdyrylan tejribe bermek we her gezek Sahypany ulananyňyzda sazlamalaryňyza täzeden girmezlikdir.

cookie faýllar barada has giňişleýin maglumat üçin, ulanýan we çookie faýllar baradaky saýlamalaryňyzy, faýllar syýasatymyza ýa-da Gizlinlik syýasatymyzyň çookie faýllar bölümine girip görmegiňizi haýyş edýäris.

Şahsy maglumatlaryňyzy ulanmak

Kompaniýa şahsy maglumatlaryňyzy aşakdaky maksatlar üçin ulanyp biler:

 • Hyzmatymyzy bermek we goldamak üçin, hyzmatymyzyň ulanylyşyna gözegçilik etmek bilen birlikde.

 • Hasabyňyzy dolandyrmak: hyzmatyň ulanyjysy hökmünde hasaba alynmagy dolandyrmak. Berýän şahsy maglumatlaryňyz, bellige alnan ulanyjy hökmünde elýeterli Hyzmatyň dürli aýratynlyklaryna girip biler.

 • Şertnama ýerine ýetirmek: satyn alan harytlaryňyzy, zatlaryňyzy ýa-da hyzmatlaryňyzy ýa-da Hyzmat arkaly biziň bilen başga şertnamany satmak üçin şertnama düzmek, ýerine ýetirmek we ýerine ýetirmek.

 • Siz bilen habarlaşyň: e-poçta, telefon jaňlary, SMS ýa-da şoňa meňzeş elektron aragatnaşygyň görnüşleri bilen habarlaşmak üçin zerur bolan ýa-da durmuşa geçirmek üçin amatly ýa-da şertnamalaýyn hyzmatlar, şol sanda howpsuzlyk täzelenmeleri bilen baglanyşykly täzelenmeler ýa-da maglumat habarlary bilen baglanyşykly habarlar.

 • Kanuny borçnamalary ýerine ýetirmek
 • Kompaniýanyň hukuklaryny ýa-da emläklerini goramak we goramak
 • Hyzmatdan peýdalanmak bilen baglanyşykly bolup biljek jenaýatlaryň öňüni almak ýa-da derňemek
 • Hyzmatdan peýdalanýanlaryň ýa-da jemgyýetçiligiň şahsy howpsuzlygyny goramak
 • Kanuny jogapkärçilikden goramak

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy

Şahsy maglumatlaryňyzyň howpsuzlygy biziň üçin möhümdir, ýöne internetden ýa-da elektron ammar arkaly geçiriş usulynyň 100% ygtybarly däldigini ýadyňyzdan çykarmaň. Şahsy maglumatlaryňyzy goramak üçin täjirçilik taýdan kabul ederlikli serişdeleri ulanmaga synanyşsak-da, onuň mutlak howpsuzlygyny kepillendirip bilmeris.

Çagalaryň şahsy durmuşy

Hyzmatymyz 13 ýaşdan kiçi adamlar üçin niýetlenen däldir. 13 ýaşa çenli adamlardan şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnamarys. Ene-ataňyz ýa-da hossaryňyz bolsa we çagaňyzyň bize şahsy maglumatlary berendigini bilýän bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Ene-atanyň razylygyny tassyklamazdan 13 ýaşa ýetmediklerden şahsy maglumatlary ýygnandygymyzy öwrensek, bu maglumatlary serwerlerimizden aýyrmak üçin çäreleri görýäris.

Maglumatlaryňyzy gaýtadan işlemek üçin kanuny esas hökmünde razyçylyga bil baglamaly bolsak we ýurduňyz ene-atanyň razylygyny talap etse, bu maglumatlary ýygnamazdan we ulanmazdan ozal ene-atalaryňyzyň razyçylygyny talap edip bileris.

Beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar

Hyzmatymyzda, biz tarapyndan dolandyrylmaýan beýleki web sahypalaryna baglanyşyklar bolup biler. Üçünji tarapyň baglanyşygyna bassaňyz, üçünji tarapyň web sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Girýän her sahypaňyzyň gizlinlik ýörelgelerini okamagyňyzy maslahat berýäris.

Üçünji tarap sahypalarynyň ýa-da hyzmatlarynyň mazmuny, gizlinlik ýörelgeleri ýa-da amallary üçin gözegçilik etmeýäris we jogapkärçilik çekmeýäris.

Gizlinlik syýasatymyza üýtgeşmeler

Gizlinlik syýasatymyzy wagtal-wagtal täzeläp bileris. Täze gizlinlik ýörelgesini şu sahypada ýerleşdirip, üýtgeşmeler barada size habar bereris.

Üýtgeşmeler güýje girmezden ozal gizlinlik syýasatymyzyň ýokarsyndaky "Iň soňky täzelenen" senesini täzeläp, e-poçta we / ýa-da Hyzmatymyzdaky görnükli bildiriş arkaly size duýduryş bereris.

Üýtgeşmeler üçin bu gizlinlik ýörelgesini wagtal-wagtal gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris. Bu gizlinlik ýörelgelerine girizilen üýtgeşmeler, bu sahypada ýerleşdirilende täsirli bolýar.

Biz bilen habarlaşyň

Gizlinlik syýasatymyz hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz:

 • E-poçta bilen: imdatbot@imdatel.tm

 • Telefon arkaly: +99312414252