Bilim oýunlary

Dürli ýaş toparlary üçin ýörite döredilen gyzykly we bilim oýunlarynyň giň toplumyny size hödürleýäris.

6+ çagalar üçin oýunlar:

 • Medeniýetlere gezelenç: Medeniýetlere gezelenç bilen geografiýany öwrenmek has gyzyklydyr! Çagalar oýnap ýörkä, ýurtlary, materikleri we ummanlary bilmek üçin höwes bilen bäsleşýärler. Geografiki aýratynlyklar, medeni hadysalar, ajaýyp ösümlikler we dünýäniň dürli künjeginden haýwanlar - bularyň hemmesi eýýäm çaganyňyzyň tapmagyna garaşýarlar!
 • Him-Tim: Him-Tim oýny çaganyň mekdepde himiýa öwrenişine taýýarlyk görmekde esasy kömekçisi bolar. Her bir himiki element öz häsiýeti we ägirt güýçleri bilen ajaýyp gahryman, şonuň üçin häsiýetleri we döwürleýin tablisadaky orny ýatda saklamak aňsat!
 • X-ferma: "X-ferma" reaksiýa tizliginiň, ünsliligiň, logikanyň we giňişleýin pikirlenmegiň oýny. Onda diňe bir işi ýerine ýetirmek däl, ony garşydaşyňyzdan has çalt ýerine ýetirmek we dogry totemi ele almak zerur!
 • Logika: “Brainy Trainy” oýny “Logika” çaga deň-duşlaryndan öňe geçip, nagyşlary, gatnaşyklary, logiki gapma-garşylyklary kesgitlemegi we dogry çözgütleri tapmagy öwredýär. Bu ýygyndyda meseleler 6-9 ýaş aralygyndaky çagalar üçin niýetlenendir, ýöne şol bir wagtyň özünde hatda ulularam olary çözmäge gyzyklanarlar.
 • Krugozornik: Krugozornigiň kömegi bilen çagalar daş-töweregindäki dünýäniň möhüm hadysalary bilen tanyşýarlar we olaryň arasyndaky gatnaşyklary görmegi öwrenýärler. Tebigat, giňişlik, ösümlikler, haýwanlar we hatda fizika we himiýadan ýönekeý sözler! Oýun çaganyň tebigy bilesigelijiligini höweslendirýär we iň gyzykly soraglara jogap bermäge kömek edýär!
 • Ýatkeşligiň ösüşi: “Brainy Trainy” "Ýatkeşligiň  ösüşi" çagany täsirli mnemonikler bilen tanyşdyrýar we olary iş ýüzünde öwredýär. Yzygiderli sapaklar, ähli mekdep derslerinde öwrenmegi has täsirli etjek köp mukdarda maglumatlary çalt ýatda saklamagy öwreder.
 • Göz öňüne getiriş: “Brainy Trainy” "Göz öňüne getiriş" çagany meseläni dürli tarapdan görmegi we baha bermegi, standart däl meseleleri çözmäge oýlap tapyşy, döredijiligi we döredijilik potensialyny ösdürmegi öwredýär.
 • Duýgy akyly: “Brainy Trainy” "Duýgy akyly" çagany duýgularyny aňly dolandyrmagy, beýleki adamlaryň psihologiki ýagdaýyny kesgitlemegi we olar bilen täsirli aragatnaşyk saklamagy öwredýär. Bular şahsy maksatlara we işde üstünlik gazanmak üçin esasy başarnyklardyr.
 • Progers: Progers, çagalykdan programmirlemegi öwredýän az sanly oýun oýunlarynyň biridir. Munuň kömegi bilen çagalar algoritmleriň nämedigini, olary nädip gurmalydygyny we iş ýüzünde ulanmalydygyny, ähli derejeli ulaglary köp derejeli meýdançada sürüp öwrenerler. Oýun mantyk, strategiki pikirlenmek, oýlanmak we hyýal öwredýär.

8-9 + çagalar üçin oýunlar:
6 ýaşlylar üçin oýunlar hem-de:

 • Demir logika: Bu oýun size uly pikirlenmegi, wakalary çaklamagy we kodlary çözmegi, standart däl çözgütleri tapmagy we yzygiderli bolmagy öwredýär. Beýni otly "Demir logika" üstünlikli karýera tarap ýene bir ynamly ädimdir.
 • Tiz okamak: “Brainy Trainy” "Tiz okamak" diňe bir çalt däl, eýsem täsirli okamak ukybyny ösdürýän özboluşly simulýatordyr: tekstdäki iň möhümini derrew belläň, maglumatlary dogry düşündiriň we iş ýüzünde ulanyň.
 • Programmirleme: “Brainy Trainy” oýny “Programmirlemek” algoritmlere we sikllere giňişleýin düşünmegi emele getirýär, sebäp-netije gatnaşyklaryny kesgitlemegi öwredýär we kombinatorikanyň esaslaryny özleşdirmäge kömek edýär. Bu ýygyndyda meseleler 8–12 ýaş aralygyndaky çagalar üçin düzülendir, ýöne ulular hem olary çözmek gyzykly we peýdaly bolar.
 • Inženerçilik pikiri: “Brainy Trainy” in Inženerçilik oýlanma oýny, dünýäniň nähili işleýändigini we dürli ýagdaýlarda dürli obýektleriň biri-birine nähili täsir edýändigini düşünmäge kömek edýär. Şeýle hem, bu oýun size gündelik ýüzbe-ýüz bolýan köp sanly gündelik meseleleri çözmegiň iň oňat usulyny tapmagy öwredýär.
 • Tankytly pikirlenmek: “Tankytly pikirlenmek” oýny, beýni dogrulygyny barlamagy, logiki gapma-garşylyklary tapmagy we faktlary deňeşdirmegi, synlamagy we jikme-jiklikleri görmek ukybyny ösdürýär, manipulýasiýa we aldawlara garşy durmaga kömek edýär.

10+ çagalar üçin oýunlar:
8-9 ýaşlylar üçin oýunlar hem-de:

 • Köpçüligiň öňünde çykyş etmek: “Brainy Trainy” "Köpçüligiň öňünde çykyş etmek" köpçüligiň öňünde çykyş etmegiň zehinini oýarmaga kömek etjek özboluşly tälimçidir. Çaga diksiýany ösdürer, pikirleri düzmegi öwrener we üstünlikli ýetirer, sahnada özüni ynamly duýar we çykyşlardan lezzet alar.
 • Wagt dolandyryşy: “Brainy Trainy”"Wagt dolandyryşy", çaga wagtyny aňly dolandyrmaga, zatlary netijeli meýilleşdirmäge, ileri tutmaga we maksatlara ýetmek üçin ynamly gitmäge kömek edýän özboluşly simulýatordyr.
 • Progers: Progers, çagalykdan programmirlemegi öwredýän az sanly oýun oýunlarynyň biridir. Onuň kömegi bilen çagalar algoritmleriň nämedigini, olary nädip gurmalydygyny we iş ýüzünde ulanmalydygyny, ähli derejeli ulaglary köp derejeli meýdançada sürüp öwrenerler. Oýun mantyk, strategiki pikirlenmek, oýlanmak we hyýal öwredýär.

12+ çagalar üçin oýunlar:
10 ýaşlylar üçin oýunlar hem-de:

 • Programmirleme: “Brainy Trainy” oýny “Programmirlemek” algoritmlere we sikllere giňişleýin düşünmegi emele getirýär, sebäp-netije gatnaşyklaryny kesgitlemegi öwredýär we kombinatorikanyň esaslaryny özleşdirmäge kömek edýär. Bu ýygyndyda 12 ýaşly çagalar üçin meseleler düzülendir, ýöne ulular hem olary çözmek gyzykly we peýdaly bolar.
 • Maliýe sowatlylygy: “Brainy Trainy Finans sowatlylygy” oýny çagaňyza girdejili çözgütleri, bazar nagyşlaryny görmegi, mahabat tekliplerine tankydy baha bermegi we telekeçi ýaly pikirlenmegi öwredýär. Bu ýygyndyda 12 ýaşly çagalar üçin meseleler düzülendir, ýöne şol bir wagtyň özünde hatda ulularam olary çözmäge gyzyklanarlar.
 • Startap konstruktory: Startapç konstruktor oýny, iş ideýalaryny döretmek, döredijilik we marketing pikirlenişini ösdürmek prosesine täzeçe garamaga kömek edýär. 
Her ýaş üçin dürli gyzykly okuw oýunlary bar. Igrotekamyza goşulyň we gyzykly meseleler we oýunlar arkaly çaganyňyzyň ösmegine, täze bilimleri we endikleri edinmegine kömek ediň.

Gatnaşmak tölegi: bir gezeklik sapar üçin her oýna 50 manat we aýlyk abuna ýazylmak üçin her oýuna 20 manat.
Has giňişleýin maglumat üçin jaň ediň: +993 12 414-252, +993 62 900-069