< AKSIÝALAR >

“ROBOTY SATYN ALYŇ
WE 50% ARZANLADYŞ GAZANYŇ”

“DOSTUŇY GETIR
WE 10% ARZANLADYŞ AL”

“DOGANYŇ BILE OKA
WE ARZANLADYŞ GAZAN”

Robot satyn alyň we 50% arzanladyş alyň

Roboty satyn alyň we 50% arzanladyş gazanyň

Robot satyn alanyňyzda, 50% arzanladyş bilen robototehnika boýunça okuw kursyna gatnaşmaga mümkinçilik alarsyňyz. Bu siziň we maşgalaňyz üçin ep-esli tygşytlylyk we oňat taraplary bilen robot öwrenmegi başlamagyň ajaýyp usulydyr. Täze robotyňyzdan peýdalanmak üçin ähli zerur bilimleri we endikleri alyp bilersiňiz, şeýle hem robot dünýäsi barada köp täze we gyzykly zatlar öwrenip bilersiňiz.

Mundan başga-da, okuw kursuna gatnaşmak, robotyňyzyň mümkinçiliklerini açmaga we ony doly derejede ulanmaga kömek eder. Geljekde başarnygyňyzy ösdürmek we ulanmak üçin ajaýyp mümkinçilikleri döredýän robotlary programmirlemegi, gurmagy we dolandyrmagy öwrenip bilersiňiz.

Saýlawyňyzy gijikdirmäň we şu gün robot satyn alanyňyzda robot tälimine arzanladyş almak üçin ajaýyp pursatdan peýdalanyň!


Dostuňyzy getirip, arzanladyş alyň

Bir dostuňyzy robototehnika okuw kursyna çagyryň we ikiňize-de 10% arzanladyş alyň! Bu okuw size robot programmirlemegiň esaslaryny özleşdirmäge, olary dizaýn etmegi we dolandyrmagy öwrenmäge kömek eder. Dostuň bilen okamak has gyzykly!

Arzanladyş almak üçin ozal kurslarymyza gatnaşmadyk dostuňyza ýüz tutuň. Iki kursy hem bir wagtda satyn almaly. Aksiýamyz, robototehnika boýunça ähli okuw kurslary üçin güýjini saklaýar we ýylyň dowamynda elýeterlidir.

Şeýlelik bilen, d dostuňyz bilen bilelikde okamak, özara täsirleşmek we başarnyklary ösdürmek has amatly we gyzykly bolar. Toparymyza goşulyň we dostuňyz bilen robot dünýäsine syýahatyňyzy başlaň!


Dogan ýa-da aýal dogan bilen okaň we arzanladyş alyň

Sizi "Dogan bilen okuw" aksiýamyza gatnaşmaga çagyrýarys. Doganyňyz ýa-da aýal doganyňyz bilen robototehnikany öwrenmek kararyna gelseňiz, ikiňizem okuw kurslarymyzyň birinde 15% arzanladyş alarsyňyz. Bu aksiýa diňe bir okuwy tygşytlamaga mümkinçilik bermän, durmuşyňyza hasam şatlyk we oňyn täsir eder, sebäbi bilelikde okamak hemişe has gyzyklydyr. Mundan başga-da, şular ýaly çärelere gatnaşmak doganlaryň  arasyndaky gatnaşyklary berkitmäge, bilelikde ösmäge we täze bir zat öwrenmäge mümkinçilik döredip biler.

Doganlar bilen öwrenmegimiziň ýene bir peýdasy, robototehnika sapaklarynyň gyzlar üçin aýratyn peýdaly bolmagydyr. Kurslarymyz olara döredijilikli pikirlenmäni, logiki we abstrakt pikirlenmäni ösdürmäge, matematika we ylym endiklerini ösdürmäge we robotlaryň diňe oglanlar üçin oýunjak däldigini görkezmäge kömek eder.

"Dogan bilen okuw" aksiýamyza goşulyň we gyzyňyza, aýal doganyňyza ýa-da başga bir gyza özüni inžerener, programmist ýa-da dizaýner hökmünde synap görmäge mümkinçilik beriň. Başarnyklary we üstünlikleri bilen sizi geň galdyryp bilerler!